Privatumo politika

Bendroji informacija

 • Šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžiamos sąlygos, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės vienkiemiooaze.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojai.

 • vienkiemiooaze.lt, valdoma Kęstutis Getautis, kuris vykdo veiklą pagal verslo liudijimo nr. Nr.UE116252-1 (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine vienkiemiooaze.lt.

 • Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

 • Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

 • Už duomenų apsaugą atsakingo asmens kontaktai: vienkiemio.oaze@gmail.com.

 • Mes gerbiame Jūsų privatumą ir saugome Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate. Jūsų asmens duomenis mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje.

 • Imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus.

 • Mūsų svetainėje yra talpinamos nuorodos į kitas svetaines ir mūsų privatumo politika galioja tik mūsų svetainėje. Kai jūs paspaudžiate nuorodą į kitą svetainę, jūs turėtumėte susipažinti su tos svetainės privatumo politika.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Kęstutis Getautis
verslo liudijimo nr. Nr.UE116252-1
Reg.adresas: Vileišiškių km. 2, Papilio seniūnija, Biržų raj.
El.paštas vienkiemio.oaze@gmail.com

Duomenų apsaugos politika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

 1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)(toliau – BDAR);

 2. Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);

 3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ).

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisėto tvarkymo sąlygos

Jūsų duomenis tvarkome šiais pagrindais ir tikslais:

Rezervacijų vykdymui:

 • bendrauti su klientais el. paštu ir pateikti visą būtiną informaciją, susijusią su nakvynės rezervacijomis ir kitomis teikiamomis paslaugomis, taip pat informacijos apie nakvynės rezervacijas el. paštu siuntimui;

 • identifikuoti mokėjimus už nakvynės rezervacijas ir išrašyti sąskaitas-faktūras;

Norėdami vykdyti savo veiklą ir tenkinti teisėtus interesus:

 • pagerinti teikiamų paslaugų kokybę;

 • analizuoti internetinės svetainės vienkiemiooaze.lt lankomumą ir naudojimą;

 • užtikrinti internetinės svetainės vienkiemiooaze.lt ir sistemų saugumą ir užkirsti kelią sukčiavimui, saugumo incidentams ir kitiems nusikaltimams;

 • ištirti ir atsakyti į jūsų ar kitų asmenų pateiktus klausimus ar nusiskundimus dėl internetinės svetainės vienkiemiooaze.lt ar mūsų teikiamų paslaugų;

Tiesioginės rinkodaros tikslais, su jūsų sutikimu*

 • naujienlaiškių siuntimas, individualių skelbimų siuntimas pranešantis apie akcijas bei specialius pasiūlymus, apklausų organizavimui, siekiant sužinoti nuomonę apie teikiamas paslaugas.

Gavę jūsų sutikimą:

 • norėdami naudoti slapukus ir panašias technologijas pagal šios privatumo politikos slapukų skyriaus nuostatas ir jums pateiktą informaciją, kada šios technologijos yra naudojamos.

Teisės aktuose nustatytiems tikslams:

 • norėdami vykdyti teisinius, norminius ir atitikties reikalavimus.

*Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis žvaigždute pažymėtais tikslais.

Kaip mes renkame jūsų duomenis?

Mes renkame duomenis ir juos apdorojame, kai Jūs:

 • naršote internetinėje svetainėje vienkiemiooaze.lt;

 • atliekate mūsų nuomuojamų nakvynės vietų rezervacijas ir apmokate už jas.

Kuriuos duomenis mes saugome?

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais. Mūsų svetainėje yra saugomi šie duomenys:

 • Privalomi duomenys apie svetainės lankytojus, kurie atlieka rezervacijas svetainėje vienkiemiooaze.lt (vardas, pavardė, telefono nr., el. pašto adresas, IP adresas, rezervacijos pradžia, rezervacijos pabaiga). Šie duomenys saugomi 5 metus.

 • Privalomi duomenys, reikalingi sąskaitų-faktūrų įrašymui (vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, adresas, įmonės registracijos numeris ir PVM mokėtojo kodas). Šie duomenys yra saugomi 10 metų.

 • Jeigu dėl Užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas.

Kaip mes saugome jūsų informaciją?

Savo svetainę šifruojame naudodami SSL protokolą. Prieigą prie duomenų turi tik interneto svetainės valdytojas.

Ar mes dalijamės Jūsų asmeniniais duomenimis?

Jūsų duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti rezervacinės sistemos, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, apskaitos paslaugų teikėjai, auditoriai ir pan., Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.Duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

 • reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

 • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

 • kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją esant asmens duomenų apsaugos pažeidimams.

Visais duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo klausimais kreipkitės el. paštu: vienkiemio.oaze@gmail.com.

Gavę tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuosime jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdami vėlavimo priežastis.

Mes, kaip Duomenų valdytojas galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Slapukai

Kaip mes naudojame slapukus?

Mes naudojame įvairius slapukus, tam kad:

 • galėtumėte prisijungti prie internetinės svetainės vienkiemiooaze.lt

 • galėtumėte atlikti rezervacijas.

 • galėtume stebėti kaip yra naudojama mūsų svetainė.

 • užtikrintume internetinės svetainės vienkiemiooaze.lt sklandų veikimą.

 • galėtume įsiminti jūsų nustatymus ir nerodytume iššokančių langų kiekvieną kartą apsilankius mūsų svetainėje.

 • galėtume pateikti tik jums aktualią reklamas.

Kokius slapukus mes naudojame galite sužinoti čia.

Baigiamosios nuostatos

 • Ši privatumo politika atnaujinta 2022 lapkričio 11 d.

 • Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

 • Privatumo Politikos papildymai (ar) pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje vienkiemiooaze.lt dienos.

 • Jeigu nesutinkate su naujos privatumo politikos nuostatomis, prašome nesinaudoti svetaine.

 • Ši Politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per 2 (dvejus) metus ir, esant poreikiui, atnaujinama.